เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


คมนาคม

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 70 เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100 โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้
ถนนสายหลัก

-ถนนลาดยางของทางสายพรเจริญ–โซ่พิสัย ผ่านหมู่ 3 บ้านโนน–หมู่ 1 บ้านดงเสียด

ถนนสายรอง ถนนในความรับผิดชอบของ อบต.ศรีชมภู ดังนี้

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เต็มพื้นที่บางส่วน ระยะทางรวม 21.33 กิโลเมตร
- ถนนดิน,ถนนลูกรังฯ ระยะทางรวม 24.39 กิโลเมตร


โทรศัพท์

- ปัจจุบันทุกหมู่บ้านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
0.01s. 0.50MB