เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลศรีชมภู ได้แยกการปกครองออกมาจากตำบลพรเจริญ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 ปัจจุบันเป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพรเจริญ ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านดงเสียด หมู่ 2 บ้านหนองทุ่ม หมู่ 3 บ้านโนน หมู่ 4 บ้านหนองผักแว่น หมู่ 5 บ้านหนองบัวน้อย หมู่ 6 บ้านนาสาร หมู่ 7 บ้านศรีชมภู ตำบลศรีชมภู มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง และจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือจดเขตตำบลดอนหญ้านาง ตำบลป่าแฝก เทศบาลตำบลพรเจริญ
ทิศใต้จดเขตตำบลวังชมภู ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันออกจดเขตเทศบาลตำบลพรเจริญ
ทิศตะวันตกจดเขตเทศบาลตำบลดอนหญ้านาง

โดยตำบลศรีชมภู ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอพรเจริญ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพรเจริญห่างจากตัวอำเภอระยะทาง 2 กิโลเมตร ตำบลศรีชมภู มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 51.1 ตารางกิโลเมตร เนื้อที่ 31,909 ไร่


ลักษณะภูมิประเทศ

ด้านทิศใต้เป็นที่ราบลุ่ม ในหน้าฝนมักมีน้ำท่วม ส่วนด้านทิศเหนือจะเป็นที่ราบลุ่ม สลับกับที่ดอนเหมาะสำหรับที่จะทำการเกษตร มีแม่น้ำสงคราม ลำห้วยสาร ห้วยอีด่าน เป็นแหล่งน้ำสำคัญ มีหนองน้ำในพื้นที่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปีอยู่หลายแห่ง


ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศจัดอยู่ในจำพวกฝนแถบร้อนและแห้งแล้ง (ธ.ค. - ม.ค.) ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะเริ่มลดในเดือนพฤศจิกายนและต่ำสุดในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม เป็นช่วงเปลี่ยนฤดู อุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนมีนาคม และร้อนจัดในเดือนเมษายน ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้(มิ.ย.- ก.ค.) อุณหภูมิโดยทั่วไปจะลดลง และในเดือนตุลาคมอุณหภูมิจะเริ่มลดลงจนอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิ ต่ำสุดรายปี 9.50 องศาเซลเซียส สูงสุดรายปี 40.60 องศาเซลเซียสเฉลี่ยรายปี 26.46 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนทั้งปี 1,843.6 มิลลิเมตรต่อปี


จำนวนประชากรในตำบล
จำนวน 7 หมู่บ้าน (ปี พ.ศ. 2562)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวนครัวเรือนหญิงชาย
1ดงเสียด 326 544 571
2หนองทุ่ม 206 357 388
3โนน 251 426 381
4หนองผักแว่น 241 441 459
5หนองบัวน้อย 132 218 234
6นาสาร 79 116 127
7ศรีชมภู 207 367 404
รวม1,443 2,471 2,566

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอพรเจริญ ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
0.02s. 0.50MB