เมนูหลัก

บริการประชาชน-มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ อปท.

วันที่ 1 มี.ค. 63 หมวดหมู่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
แชร์

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ อปท. ในด้านต่างๆ

เอกสารทั้งหมด 5 ชุด

คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท._.pdf8.40 MB
มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย.pdf522.38 KB
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ.pdf894.95 KB
มาตรฐานการป้องกันแลับรรเทาสาธารณภัย.pdf3.20 MB
มาตรฐานการดำเนินงาน ศพด.pdf8.53 MB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-มาตรฐานการปฏิบัติงาน

0.02s. 0.50MB