เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
๐41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 256316
O40 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน14
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส12
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน13
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน1110
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 1109
การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน194
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต อบต.ศรีชมภู1175

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB