เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายอัครวัฒน์ สิงห์โตฐิติ

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  088-5639259สำนักปลัด

 • นางประพิศ อินทะศรี

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวภิญญาพัชญ์ คุยม่วงพันธ์

  นักพัฒนาชุมชน

 • สิบเอกสายัณห์ แสงสุริยา

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นาวสาววงศิรัตน์ จันทร์แก้ว

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางวิภาวรรณ นาบำรุง

  นักพัฒนาชุมชน

 • นายวันชัย ลามคำ

  เจ้าพนักงานป้องกันสาธารณภัย

 • นายผดุงเดช ชาแดง

  นิติกร

 • นายธนวัฒน์ สุวรรณโคตร

  พนักงานขับรถ

 • นายมงคลชัย วงศ์วาน

  พนักงานขับรถ

 • นางสาวอรพินท์ รัตนเทศ

  คนงานทั่วไป

 • นายเริงศักดิ์ ตีบอุด

  คนงานทั่วไป

กองคลัง

 • นางขนิษฐา แสนพันนา

  นักวิชาการเงินและบัญชี
  รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางขนิษฐา แสนพันนา

  นักวิชาการเงินและบัฐชี

 • นางนาทอรุณ บุตรวัง

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางหวานใจ ชัยขันธ์

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางพิสมัย กุศลครอง

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

กองช่าง

 • นายอนันต์ ถูกคะเนย์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายกานต์ อิวสกุล

  นายช่างโยธา

 • นายดุลย์พล สุวะมาตย์

  คนงานทั่วไป

 • นายสุริยา โฮมแพน

  คนงานทั่วไป

 • นายชาติชาย บุญเลิศล้น

  คนงานทั่วไป

กองการศึกษาฯ

 • นางประพิศ อินทะศรี

  หัวหน้าสำนักปลัด
  รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นางสาวจันทิวา สุทธิบริบาล

  นักวิชาการศึกษา

 • นางบัณฑิต นาสมใจ

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางเสงี่ยม กุดเป่ง

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวทิพาวรรณ สุวะมาตย์

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสมยศ ติยะบุตร

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางวีรยา วรรณขาม

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวนิตยาภรณ์ กองวงค์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวกัลยา พรมสอน

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวแพรวรรณ จำชาติ

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางนพมาศ ใชนา

  ผู้ดูแลเด็ก

0.02s. 0.75MB