เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ อบต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ236 ม.ค. 63
จิตอาสา ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองแล้ง155 ธ.ค. 62
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562275 ธ.ค. 62
เดิน วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ542 ธ.ค. 62
รูปภาพการลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการสิ่งแวดล้อม3012 พ.ย. 62
รูปภาพการรับซื้อขยะ6012 พ.ย. 62
โครงการทัศนศึกษา หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยตำบลศรีชมภู:ศรีชมภูโมเดล11812 ก.ย. 62
ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๒4511 ก.ย. 62
การเข้ากรอกแบบประเมิน ITA แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบุคคลภายในและภายนอก (IITสำหรับบุคคลากร) 7330 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท. 5) ประจำปี 2561-25646030 ส.ค. 62
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น4730 ส.ค. 62
การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)3630 ส.ค. 62
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 25614330 ส.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่องช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล4130 ส.ค. 62
การจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีขายทอดตลาด3030 ส.ค. 62
กลุ่มนโยบายและแผน รายละเอียดโครงการศรีชมภูโมเดล2930 ส.ค. 62
วันปิยะมหาราช6629 ส.ค. 62
แข่งขันกีฬา4229 ส.ค. 62
โครงการรักษาความสะอาด ถนนสายหลัก สายรอง บ้านดงเสียด10329 ส.ค. 62
โครงการรักษาความสะอาด ถนนสายหลัก สายรอง บ้านโนน6329 ส.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB