เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมทำความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยคณะผู้บริหาร,ส.อบต.,พนักงาน,ลูกจ้าง8825 มี.ค. 63
ร่วมงานประเพณีบุญเผวดเทศน์มหาชาติ จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๓916 มี.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่อง เปิดรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู:ศรีชมภูโมเดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 6227 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู1527 ม.ค. 63
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ อบต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ496 ม.ค. 63
จิตอาสา ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองแล้ง315 ธ.ค. 62
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562465 ธ.ค. 62
เดิน วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ782 ธ.ค. 62
รูปภาพการลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการสิ่งแวดล้อม4812 พ.ย. 62
รูปภาพการรับซื้อขยะ7312 พ.ย. 62
โครงการทัศนศึกษา หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยตำบลศรีชมภู:ศรีชมภูโมเดล25012 ก.ย. 62
ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๒5811 ก.ย. 62
การเข้ากรอกแบบประเมิน ITA แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบุคคลภายในและภายนอก (IITสำหรับบุคคลากร) 9330 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท. 5) ประจำปี 2561-25647830 ส.ค. 62
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น6330 ส.ค. 62
การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)4830 ส.ค. 62
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 25615430 ส.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่องช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล5330 ส.ค. 62
การจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีขายทอดตลาด3930 ส.ค. 62
กลุ่มนโยบายและแผน รายละเอียดโครงการศรีชมภูโมเดล3930 ส.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB