เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน

ประกาศรับโอนข้าราชการ หลายอัตรา

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ และมีตำแหน่งว่าง จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๓ อัตรา

                   ๑.ตำแหน่งที่รับโอน (ย้าย)

                        ประเภทอำนวยการท้องถิ่น จำนวน     ๒     ตำแหน่ง     ๒     อัตรา  ได้แก่

                       ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)             จำนวน   ๑   อัตรา

                       ๒.ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)  จำนวน   ๑   อัตรา

                   สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น รับโอน (ย้าย) ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่๓ ) พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๒) เท่านั้น

                        ประเภทวิชาการ  จำนวน     ๑     ตำแหน่ง     ๑     อัตรา  ได้แก่

                       นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ              จำนวน   ๑   อัตรา

                   ๒.เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา

                       ๑.คำร้องขอโอน (ย้าย) ที่ได้รับคำยินยอมจากต้นสังกัด

                       ๒.สำเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล (กรณีตำแหน่งประเภทอำนวยการ) หรือสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น/ข้าราชการประเภทอื่น (กรณีตำแหน่งประเภทวิชากรและประเภททั่วไป) ทั้งนี้ให้รับรองสำเนาโดยหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบ

                       ๓.หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย)

                       ๔.หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

                       ๕.เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

                   ผู้สนใจมีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) สามารถยื่นเอกสารได้โดยตรงที่ สำนักงานปลัด ชั้น ๒องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐๔๒-๔๘๗-๓๗๙ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไป

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน
0.02s. 0.75MB