เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การเข้ากรอกแบบประเมิน ITA แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบุคคลภายในและภายนอก (IITสำหรับบุคคลากร)

แชร์

การเข้ากรอกแบบประเมิน ITA แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบุคคลภายในและภายนอก (IITสำหรับบุคคลากร)องค์การบริหารส่วนตำบลศีชมภู แจ้งประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยสามารถเข้าระบบเพื่อตอบแบบประเมินได้ 2 ช่องทาง คือ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์

โดย ทางลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/5znydb
หรือ QR Code (คิวอาร์โค้ด)

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

*************สำหรับประชาชนทั่วไป, คู่สัญญา,ผู้รับจ้างเหมาบริการ, ผู้ขอรับบริการ,ผู้รับเบี้ยยังชีพ, ผู้ชำระภาษี********************


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.03s. 0.50MB