เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง ม.ค.61อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง 22.11.60อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง ประกาศผลสอบผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง ประกาศผลสอบผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
#ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน "มาแล่นนำกัน มหัศจรรย์ดอนหญ้านาง ครั้งที่2" โดยสามารถสมัครหรือแจ้งความประสงค์ได้แต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดการสมัครตามเอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้จ้า........อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล้อม ไปห้วยโป่ง หมู่ที่8 กว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 20,000 ตร.ม. ด้อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง หยุดการเรียนการสอนอบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
เรื่องการโอนกิจการประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างให้การประปาส่วนภูมิภาค จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เชิญพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหัวช้าง เข้าร่วมประชุมในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2564อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เร่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนนการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน และโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ประชุมการใช้น้ำเพื่อการเกษตรนาปรังหมู่ 4 บ้านโนนสวรรค์อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างอบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.41s. 0.50MB