เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง ม.ค.61อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง 22.11.60อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562ทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่องรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่นอบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลัก -สายรอง และปรับภูมิทัศน์ เสริมสร้างความสะอาดในเขตบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จุดเริ่มต้นถนนหน้าโรงเรียนบ้านดงกะพุง ถึง หน้า อบต.อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่4 เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
โครงการประเพณีแข่งเรือตำบลน้ำจั้น (ครั้งที่ 18) ประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
ประกาศเรียกประชุมสภาเมืองบึงกาฬ สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
วันที่ 22 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ประชุมคณะกรรรมการกองทุนหลักประกันคุณภาพแห่งชาติระดับท้องถิ่นตำบลน้ำจั้น ครั้งที่5 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นอบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
ประชุมข้ารา่ชการ พนักงาน พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นอบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
วันที่ 16 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง และปรับภูมิทัศน์เสริมสร้างความสะอาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นอบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
ประกาศสุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2563อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
วันที่ 11 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น จัดกิจกรรมมรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง และปรับภูมิทัศน์เสริมสร้างความสะอาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นอบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
ประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันโควิด 19อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง ขยายการชำระบภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง 2563อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
ประกาศ กรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 และประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ. 2563อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีอบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
วันที่25ส.ค.63 เวลา10.00-11.00น.ที่ศูนย์ราชการ เทศบาลเมืองบึงกาฬ ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบึงกาฬ ทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.25s. 0.50MB