เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
คำสั่ง อบต. เรื่องกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ.2563อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ผลการประเมิน LPA ประจำปี 2563อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
ผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศ อบต.หนองหัวช้าง เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.หนองหัวช้างอบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศ อบต.หนองหัวช้าง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล (ปรับปรุงครั้งที่1)อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศ อบต.หนองหัวช้าง เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.หนองหัวช้างอบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศกำหนดส่วนราชการอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
ช้อมูลเชิสสถิติ รายงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2563อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2563อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
แนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563อบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ

ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.50MB