เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการทัศนศึกษา หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยตำบลศรีชมภู:ศรีชมภูโมเดล6512 ก.ย. 62
ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๒1711 ก.ย. 62
การเข้ากรอกแบบประเมิน ITA แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบุคคลภายในและภายนอก (IITสำหรับบุคคลากร) 2630 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท. 5) ประจำปี 2561-25641130 ส.ค. 62
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น1030 ส.ค. 62
การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)1230 ส.ค. 62
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 25611330 ส.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่องช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล1330 ส.ค. 62
การจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีขายทอดตลาด830 ส.ค. 62
กลุ่มนโยบายและแผน รายละเอียดโครงการศรีชมภูโมเดล630 ส.ค. 62
วันปิยะมหาราช3129 ส.ค. 62
แข่งขันกีฬา1529 ส.ค. 62
โครงการรักษาความสะอาด ถนนสายหลัก สายรอง บ้านดงเสียด2329 ส.ค. 62
โครงการรักษาความสะอาด ถนนสายหลัก สายรอง บ้านโนน1529 ส.ค. 62
ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้1429 ส.ค. 62
ถวายอาลัย929 ส.ค. 62
ทำความสะอาดบริเวณ อบต.ศรีชมภู1129 ส.ค. 62
วางท่อระบายน้ำ1629 ส.ค. 62
วาตภัย929 ส.ค. 62
งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์1029 ส.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB