ReadyPlanet.com
dot dot

หน้ารวมคำสั่ง

บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตกเบิก อบต. โนนสะอาด

หนังสือส่ง

แก้ไขคำสั่ง รับโอน(ย้าย)เฉพาะราย 1 

แก้ไขคำสั่ง รับโอน(ย้าย)เฉพาะราย2

คำสั่งเลื่อนระดับเฉพาะรายที่ขอเบิกจริง

แก้ไขคำสั่งเลื่อนระดับเฉพาะราย(ทุกคน)

คำสั่ง(1)เงินปรับเพิ่มตามวุฒิข้าราชการพนักงานท้องถิ่นที่บรรจุก่อน 1 ม.ค. 2555

คำสั่ง(2)ยกเลิกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเฉพาะราย

คำสั่ง(3)ยกเลิกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเฉพาะราย

คำสั่ง(4)ยกเลิกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเฉพาะราย

คำสั่ง(5)ยกเลิกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเฉพาะราย

แนบท้ายบันทึกข้อความ (ตามระยะเวลาที่อยู่จริง)

บัญชีคำนวนตกเบิก พนง. อบต. โนนสะอาด 16 ราย

บัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่ง (1)

บัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่ง(2)

บัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่ง(3)

บัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่ง(4)

บัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่ง(5)

 

 

 

 อบต.ศรีชมภูพรเจริญ จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ที่อยู่ : อำเภอ พรเจริญ จังหวัด :บึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ : 38180 เบอร์โทร :042-487379