ReadyPlanet.com
dot dot

www.srichompu.go.th

" องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง 


 


 

โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการปรับระบบพีชีเป็นระบบจำแนกตำแหน่งและสิทธิสวัสดิการ ประจำปี พ.ศ. 2557

ชี้แจง การเบิกจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น

แบบประเมิน ฯ โบนัส ประจำปีงบประมาณ 2557

ตัวอย่างหนังสือขอให้สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

 

โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอเชิญเข้ารับการอบบรม และ สัมนา เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ การพัสดุ และ การเบิกจ่ายเงินของ อปท.

 ปลัดแปดเพิ่มเติม

คำนวนตกเบิก โนนสะอาด แก้ไข 20 ธ.ค. 2556

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือน

บัญชีเงินเดือนท้องถิ่น บัญชี 1 บัญชี 2 

บัญชีเงินเดือนแบบขั้นบันได

บัญชีปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ 1ม.ค.56

บัญชีอัตราเงินบรรจุตามคุณวุฒิ 1ม.ค. 2555

ประกาศเงินเพิ่มตามคุณวุฒิและเงินปรับเพิ่มบรรจุก่อน 1 ม.ค. 2555

ปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ก.อบต. 23 มี.ค. 2555

หนังสือตอบข้อหารือแนวทางการเบิกค่าครองชีพชั่วคราวปี 2555

ตัวอย่างหนังสือชี้แจง สตง. การจ่ายเงินโบนัส

วิธีการเบิกจ่ายโบนัส

คำสั่งผู้ว่าเรื่องบัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

ตัวอย่างคำสั่งรับเงินประจำตำแหน่ง

ประกาศโครงสร้างเงินเดือนใหม่ และ เงินประจำตำแหน่ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลการประเมิณโบนัส ประจำปี 2555

   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภูเรื่องการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

 บันทึกข้อความเงินประจำตำแหน่งปลัด ๘ 

 

                                          

More...

More...

More...

.

More...

อบต.ศรีชมภูพรเจริญ จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ที่อยู่ : อำเภอ พรเจริญ จังหวัด :บึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ : 38180 เบอร์โทร :042-487379