ReadyPlanet.com
dot dot

www.srichompu.go.th

" องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง 


    

 คู่มือประชาชน เพิ่มเติม 

คู่มือประชาชน หน้า1-18

คู่มือประชาชน หน้า19-36

คู่มือประชาชน หน้า 36-55

 โครงการดีเด่นที่เสนอรับโบนัสที่ใช้เป็นแบบอย่าง ปี 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

 

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนสายบ้านหนองทุ่ม - บ้านหนองผักแว่น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

 

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกข้าราชการ และ พนักงานส่วนท้องถิ่น

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยากรณ์๒๕๕๘

โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและการปฏิรูปท้องถิ่นไทย พ.ศ.๒๕๕๘

ระบบแท่ง

กองทุนบำเหน็จบำนาญ

 

ชี้แจง การเบิกจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น

แบบประเมิน ฯ โบนัส ประจำปีงบประมาณ 2557

 ปลัดแปดเพิ่มเติม

   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภูเรื่องการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

 บันทึกข้อความเงินประจำตำแหน่งปลัด ๘ 

 

                                          

More...

More...

More...

.

More...

อบต.ศรีชมภูพรเจริญ จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ที่อยู่ : อำเภอ พรเจริญ จังหวัด :บึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ : 38180 เบอร์โทร :042-487379